Komunikace a vztahy - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Komunikace a vztahy

Vzdělávání

S některými lidmi se bavíme a domlouváme bez jakýchkoli problémů a s jinými nám to drhne. K někomu máme blízko po pár minutách a k jinému si nenajdeme cestu ani po mnoha letech. Co nás spojuje a co nás odděluje? Je opravdu možné domluvit se s každým?  A jak na to?

Člověk je společenský tvor a témata tohoto bloku jsou o našich schopnostech začínat, prohlubovat, rozvíjet a někdy také ukončovat vztahy s druhými lidmi. Jaký máme vztah k druhému člověku je určováno vzájemnou schopností komunikovat a spolupracovat. Komunikace je dovednost, spolupráce je rozhodnutí a z něj vycházející jednání. Obě dvě složky komunikace i spolupráce jsou naučitelné, v obou máme možnost na sobě pracovat a tím se zlepšovat. Někdo má lepší vrozené dispozice navazovat vztahy s druhými lidmi, někdo horší. To ale neznamená, že jedni povedou vztahově šťastný a naplněný život a druzí budou nepochopeni, osamoceni a opuštěni. Naučte se volit k druhým lidem takový způsob jednání jak s nimi sdílet své myšlenky, pocity, zkušenosti, přání a sny, který vás vzájemně sblíží a umožní vzájemné pochopení, porozumění a respekt.

Témata kurzů bloku Komunikace a vztahy

 • Dospělá komunikace jak vyváženě, důvěryhodně, asertivně komunikovat a dosahovat tak požadovaných cílů a výsledků

 • Komunikační strategie, taktiky a techniky pro efektivní rozhovory jak reagovat na chování partnera a jeho komunikační styl tak, abyste společně dokázali dospět k výstupům rozhovoru, které budou pro obě strany zajímavé

 • Komunikace a vztahy - jak najít cestu k druhým, mluvit můžeme s každým, domluvit se je občas těžké

 • Prezentační dovednosti jak úspěšně prezentovat sdělení informace kolegům až k veřejným vystoupením před velkým fórem

 • Vyjednávací rozhovory - jak vést rozhovory maximalizující zisk a jak se prosadit v komunikačně náročných situacích

 • Konfrontační rozhovory jak vést rozhovor s člověkem, se kterým máme antagonistické názory, postoje a zájmy, jak zvládat své emoce v těchto vypjatých rozhovorech a využít všechny možnosti k dosažení požadovaného výstupu

 • Hodnotící a rozvojové rozhovory jak podávat zpětnou vazbu na chování a výsledky druhého, jak ho motivovat a ovlivňovat ke změně pocitů, myšlení a chování, jak podporovat druhého v jeho úsilí o dosažení cílů

 • Trénink nonverbální komunikace jak rozpoznat a číst informace skryté v řeči těla a jak s nimi pracovat

 • Verbální AIKIDO jak komunikačními nástroji řešit konfliktní situace a zvládat nepřátelské a agresivní jednání

 • Otázky v komunikaci -  jak se vhodně ptát a vést diagnostické rozhovory pro získávání a ověřování informací

 • Komunikace po telefonu jak vést kontaktní, servisní, prodejní, reklamační a další typy telefonních hovorů

 • Písemná komunikace jak sdělovat informace v psaném jazyce a jak ho využívat v dopisech, mailech, zprávách a prezentacích

 • Manipulativní ovlivňování jak manipulace rozpoznat, jak se jim bránit a jak je eliminovat (chcete-li, pak i jak manipulovat)

 • Specifika komunikace v cizím jazyce jak se připravit na specifika komunikace v cizí řeči a nastanou-li komplikace, jak je zvládat a překonávat

 • Rétorika profesionálů - jak zapůsobit na druhé a předat jim myšlenky, emoce, nápady a nastartovat v nich změny

 • Komunikační ovlivňování jak sladit verbální a neverbální projev a uspět ve všech rozhovorech

 • Emoce v komunikaci a komunikace v emocích jak konstruktivně nasměrovat sílu emocí (nejen v pracovních rozhovorech)

 • Diplomatické jednání jak formulovat svá sdělení, otázky a návrhy tak, aby byly druhými přijímány jako to, co je i v jejich zájmu a respektuje jejich cíle

 • Klíčové rozhovory jak vést jednání, která jsou pro nás velmi důležitá a emočně náročná

 • Rétorika pro rozhovory s kolegy i velké prezentace jak zaujmout, sdělit potřebné a přesvědčit

 • Co na srdci, to na jazyku jak chválit a oceňovat, jak hubovat a kritizovat, jak hodnotit a soudit a to vše na úrovni

 • Vyjednávání nebo vydírání jak se vypořádat s tvrdým tlakem oponenta a dosáhnout dohody

 • Trocha psychologie nikoho nezabije jak proniknout do psychologických tajů a zákonitostí komunikace pro lepší pochopení a porozumění sebe sama i druhých lidí

a další …

Řeč je mocnou vládkyní a svým nepatrným tělem, které ani postihnout nelze, vykoná činy nesmírné. Vždyť je schopna zapudit strach, odejmout zármutek, probudit radost, zvětšit soucit.

Gorgias z Leontýn
(filosof a rétor, asi 483 - 376 př.n.l.)

Víte že ...

Používání generalizací (zevšeobecňování), vypouštění informací na základě předpokladů a domněnek a překrucování významu je manipulativním způsobem ovlivňování a kdo ho používá, říká vám mezi řádky, že moc chce, nebo potřebuje, abyste mu věřili to, co vám říká.

Víte že ...

Ve způsobu komunikace se projevuje významným způsobem osobnost člověka, jeho návyky a hlavní motivy, že vlastně o sobě říkáme často více tím, jak s druhými hovoříme, než co jim říkáme.

Víte že ...

Jak hovoříme a přemýšlíme (mluvíme-li v duchu sami k sobě), ovlivňuje naše chování, které je jen špičkou ledovce a pod hladinou se skrývají naše pocity, postoje, přesvědčení a motivy.

Víte že ...

Mikro-mimika, kterou jako vědecký obor neverbální komunikace uvedl do světa americký psycholog Paul Ekman (podle jeho života se natáčel televizní seriál v Čechách uváděný pod názvem Anatomie lži), se stává nedílnou součástí tréninku a výcviku pro řadu profesí (obchodníci, manažeři, učitelé, mediátoři, terapeuti, policisté, zdravotní personál a mnoho dalších).

Víte že ...

Nejefektivnějším způsobem, jak přimět nespolupracujícího člověka ke spolupráci je dát mu jednoznačně najevo, že i vy jste schopni se chovat stejně jako on, ale nechcete to dělat, protože pak byste na tom byli biti oba dva a proto navrhujete přistoupit ke spolupráci, ze které budete mít obě strany určitý profit.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky