E-learning - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

E-learning

Poradenství

Využijete-li pro vzdělávání informační a komunikační technologie, pak jste použili e-learning. Jde o takovou formu vzdělávacího procesu, ve které je přímá interakce mezi vyučujícím a žákem nahrazena interakcí s výpočetní technikou. Za e-learning se všeobecně považuje především využívání vzdělávacích programů v podobě softwarových aplikací, studium informačních databází na intranetu či internetu, nebo řešení případových studií či modelových situací v elektronické formě.

Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět cíl jiný, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.

Avicenna
(filosof, politik a lékař, 980-1037)

E-learning v dnešní podobě v sobě zahrnuje i přímou interakci osob, ne však tváří v tvář, ale tváří v médium. Do této kategorie patří videorozhovory, videokonference, e-mailová korespondence, chaty atd. Rychlý rozvoj technologií přináší každý rok nové možnosti. Tak jak vypadalo CD s e-learningovým programem před 10 lety by dnes už málokoho zaujalo. Chceme-li nebo musíme-li nastudovat novou látku, je mnohem efektivnější, budeme-li doslova vtaženi do problematiky takovým způsobem, při kterém si ani neuvědomíme, že se učíme. Každý rok roste množství výukových programů postavených jako počítačové hry. Mají děj, zápletku i akci, a pokud chcete být úspěšní, musíte určité mise opakovat, hledat nové cesty řešení, získávat a využívat zkušenosti popřípadě spolupracovat s dalšími on-line hráči. Tím se dostáváte blízko virtuální realitě, která má mnohem větší schopnost nasimulovat reálné situace, než 5 prezentačních slidů v PowerPointu s excelovskou tabulkou testovacích otázek.
Klíčem efektivního e-learningového programu je definovat si přesně jeho účel. Podle něj je pak možné kombinovat různé formy e-learningových metod a postupů tak, aby bylo s co nejvyšší pravděpodobností dosaženo požadovaných výstupů. Jako na všem, co má být provedeno dobře, je vhodné spolupracovat s profesionály.

Příklady e-learningových projektů

  • Adaptace nových zaměstnanců Seznámení se s útvary firmy, jejich pracovníky a procesy, které zajišťují.

  • Marketingové oddělení Simulace marketingového mixu.

  • Softwarová společnost Principy a pravidla interní komunikace.

  • Vyšší management Zvládání konfliktních situací mezi členy pracovního týmu a mezi pracovními týmy.

  • Nákupní oddělení Simulace nákupních případů v měnících se podmínkách.

  • Projektoví manažeři Trénink přípravy, představení, prosazení, plánování, realizace a vyhodnocení projektů.

a další …

Kazuistika - Případ první

Vytvoření obsahové náplně intranetového programu vzdělávání

Společnost si zpracovala pracovní náplně pro všechny pozice ve firmě. Na jejich základě pak vznikly kompetenční modely každého pracovního místa. Finanční a personální ředitel v jedné osobě, chtěl mít jasně podloženo, že „povinná“ úroveň dosaženého vzdělání pro danou pozici bude objektivně ověřena. Chtěl také mít k dispozici kompletní výukové podklady. Oslovil softwarovou společnost, která pro intranetové rozhraní vytvořila šablony vzdělávacích programů.
Naše úloha byla naplnit šablony obsahem. Korekce šablon nebyla možná a tak šlo o co nejefektivnější využití nastavené struktury. Vždy 4 až 7 oken se zaměřilo na osvojení si informací určitého tématu a další okno bylo kontrolní - testovací. Tento celek tvořil jeden blok. Program jednoho tématu (například příprava a organizace pracovních porad) byl tvořen opět 4 až 7 bloky. Takový způsobem bylo zpracováno 14 tematických bloků. Podle této struktury si pracovníci firmy vytvořili ještě dalších 17 témat, věnovaných interním firemním tématům a jedinečným procesům.
Po šesti letech byla aplikace modernizována a doplněna o videosekvence a audionahrávky. Kontrolní okna byla přestavěna do podoby řešení případové studie s minimálně 13 náhodně se proměňujícími prvky. Programy dostaly také novou grafickou úpravu. V této podobě je e-learning používán již 5 let s drobnými každoročními úpravami obsahu a je velmi kladně hodnocen.

Kazuistika - Případ druhý

Simulace řízení projektu

Obchodní společnost pověřila své IT oddělení, aby pro manažery projektů připravilo tréninkový simulátor situací, které je třeba často při realizaci projektů řešit. Ke spolupráci si manažer IT oddělení přizval externí poradce. Společně vytvořili diagnostický dotazník pro identifikaci kritických míst projektů. Z něj vzešlo 19 hlavních a 22 doplňkových kritických bodů. Dalším krokem byly zpřesňující rozhovory s vybranými manažery projektů a přímé náslechy v jejich pracovním prostředí. Jejich výstupem bylo přesné poznání prostředí a podmínek, ve kterých manažeři projektů pracují.
Byly připraveny tři projektové linie a každá z nich v sobě obsahovala jak hlavní, tak doplňkové kritické body. Projít jednou linií znamenalo řešit cca 50 kritických situací. Časová náročnost úspěšného vyřešení jedné linie byla 20 až 24 hodin čistého času. Dvě třetiny manažerů projektů vyřešili všechny tři linie v průběhu půl roku úspěšně a ocenili jejich praktičnost a reálnost. Někteří z nich využívali program jako návod pro řešení kritických bodů projektu. V ročním hodnocení se u 82% manažerů projektů projevilo výrazné zlepšení kvality práce a měřitelně efektivnější řešení kritických bodů. Všichni noví manažeři projektů tímto programem prochází v prvním roce svého působení na této pracovní pozici. Následně byla dopracována jedna linie pro zaměstnance, kteří bývají členy projektových týmů.

Víte že ...

Nejvýkonnějším počítačem na světě se v říjnu 2012 stal superpočítač Titan, postavený v Oak Ridge v Tennessee. Základem je více než 18 000 16jádrových procesorů AMD Opletron, 18 000 grafických čipů Nvidia Tesla K20 a 700 terabajtů operační paměti. Vše běží pod operačním systémem Linux.

Víte že ...

Označení Titan také nese výukový předmět založený na řídicím a ekonomickém simulačním cvičení, který ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

Víte že ...

Od jara roku 2012 pracují vývojáři na simulaci firmy, která má přinést hráčům co nejrealističtější situace a prostředí více než 10 různých společností. Budete muset provést firmu krizí, řešit spory s konkurenty, získávat na svou stranu místní úřady i orgány státní správy, optimalizovat firemní procesy, rozhodovat o outsourcingu a mnoho dalšího. Projekt má být dokončen začátkem roku 2014.

Víte že ...

Potřebujete-li zpracovat složitou informační strukturu, rozčleňte si ji do menších celků a každému přiřaďte jeho „nadpis“. Pro lepší zapamatování je vhodné uvést si nové informace do širších souvislostí a propojit je s tím, co už znáte.

Víte že ...

Část mozku, která řídí střídání spánku a bdění, máme stejnou jako všichni ostatní savci. Jde o skupinu buněk v horní části mozkového kmene (nejprimitivnější část lidského mozku), která řídí sekreci látek navozující REM spánek.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky