AC a DC - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

AC a DC

Poradenství

Assessment i Development centrum (AC, DC) jsou nástroje hodnocení a posuzování osob. Jejich účel se ale liší. AC má funkci výběrovou a používá se pro výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici. DC má funkci rozvojovou a slouží k získání objektivní informací o momentální úrovni sledovaných charakteristik a na jejich základě doporučuje zaměření dalšího vzdělávání a rozvoje. Obě metody používají podobné nástroje pro vyhodnocení současného stavu těch charakteristik osobnosti, jejichž hodnoty potřebujeme ověřit. Zaměření může jít od vlastností, potenciálu, motivace po znalosti, sociální dovednosti, míru odbornosti atd.

Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že se později naskytne něco lepšího.

Abraham Lincoln
(obchodník a politik, 1809-1865)

AC a DC jsou v našem přístupu skupinová měření a porovnávání (pokud nejsou hodnoceny minimálně 3 osoby, jedná se o individuální diagnostiku). Obě metody jsou realizovány za účasti hodnotící komise (externí hodnotitelé), jejíž součástí jsou často i instruovaní interní hodnotitelé (z řad zadavatelů, HR oddělení nebo nadřízeného manažera příslušného oddělení). AC i DC využívají široký repertoár měřících nástrojů a postupů, mezi něž patří především simulace reálných pracovních situací (týmové, párové, individuální), případové studie, psychodiagnostické testy a dotazníky, sebehodnotící a vzájemně hodnotící dotazníky, řešitelské (projektové) úlohy, informativní a prodejní prezentace, průřezové (multi-taskingové) úlohy a sociometrické dotazníky (zejména pokud se účastníci znají navzájem).
Při realizaci AC je možné v zásadě postupovat dvěma hlavními způsoby. Prvním je, ze skupiny uchazečů
účastníků AC, nalezení nejvhodnějšího kandidáta pro danou pracovní pozici. Druhý způsob postupně eliminuje nevhodné, či lépe řečeno méně vhodné, uchazeče. Tento druhý způsob si získává v posledních letech stále větší popularitu u zadavatelů. AC bývají realizována jak pro výběr z externích kandidátů, tak i pro interní výběrová řízení.
DC jsou vždy orientována na spolupráci se zaměstnanci dané společnosti. Není zde, nebo alespoň k němu není důvod, stres vyvolaný nejistotou výsledku. Zde nejde tolik o to, jakých výsledků v průběhu DC dosáhnete. Klíčová je u DC zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje.

Příklady AC a DC

  • Interní trenéři DC pro nastavení Plánu profesního rozvoje.

  • Obchodní zástupci DC pro identifikaci prodejních kompetencí a sestavení Plánu tréninkových potřeb.

  • Manažeři společnosti DC pro porovnání individuálních kompetencí s kompetenčním modelem daného pracovního místa.

  • Zásilková společnost AC pro výběr koordinátora dispečerů.

  • Obchodní společnost AC pro výběr KAM a Regionální vedoucích.

  • Firma technických služeb AC pro obsazení pozice Ředitele provozní divize.

a další …


Kazuistika - Příklad první

AC na pozice liniových manažerů

Výrobní společnost rozšiřovala svůj provoz. Dopředu bylo avizováno, že do nově vzniklých provozů budou přijímáni další zaměstnanci a nový management. Bylo vypsáno interní výběrové řízení na obsazení pozic liniového managementu. Po zkompletování přihlášek interních uchazečů vznikla obava, zda neutrpí kvalita řízení a budou-li vybraní jedinci dosahovat požadovaných kritérií. Proto byla zahájena druhá etapa náboru a výběru, kdy došlo k plošné reklamní kampani pro veřejnost i intenzivnější kampani uvnitř firmy, aby se zvýšil počet uchazečů a díky vyšší konkurenci i jejich kvalita. Přihlášeno bylo na každé místo minimálně 5 a maximálně až 18 uchazečů.
Na přípravě a realizaci AC spolupracovalo personální oddělení firmy s externím dodavatelem. Byl vytvořen dvoukolový systém kombinující oba způsoby AC
v prvním kole eliminační na tři uchazeče na jednu pozici, v druhém kole výběr nejvhodnějšího kandidáta s postupující trojice. Každé kolo trvalo vždy půl dne. Ve 22 ze 24 byl vybrán vhodný uchazeč. U dvou pracovních pozic bylo připraveno a provedeno ještě kolo třetí. Důvodem bylo to, že na některé posty se nedostali adepti, kteří však nabízeli vyšší kvalitu, než vítězové druhého kola u uvedených dvou pozic. Z toho důvodu byla několika neúspěšným kvalitním kandidátům dána nabídka, zda by měli zájem se zúčastnit třetího kola na jinou pozici, než na kterou se původně hlásili. Po třetím kole byla obsazena i zbylá dvě místa.
V průběhu prvních šesti měsíců od otevření nového provozu se ukázalo, že výběr byl velmi kvalitní. Energie a angažovanost nových liniových manažerů se stala významnou silou pro zkrácení náběhové doby provozu o 28% proti původnímu plánu při zvýšení kvality o 3,7% proti stávajícím zaběhlým pracovištím. Navíc se podařilo z týmu liniových manažerů vytvořit velmi soudržný tým a využít synergického efektu týmové práce.

Kazuistika - Příklad druhý

DC pro klíčové zaměstnance

Vedení firmy zabývající se poskytováním služeb se rozhodlo a zadalo, připravit program rozvoje a stabilizace klíčových zaměstnanců firmy. Kritéria pro zařazení do skupiny Klíčových zaměstnanců splnilo 36 pracovníků společnosti. Vzhledem k ne zcela funkčnímu a do jisté míry formalizovanému systému hodnocení zaměstnanců, ze kterého tak nebylo možné čerpat relevantní podklady, rozhodl manažer projektu definovat potřeby rozvoje a vzdělávání klíčových zaměstnanců pomocí DC realizovaného externími specialisty.
Byla připravena struktura čtyř DC v rozsahu jeden den vždy pro 9 osob. Každé DC mělo dopolední část společnou všem čtyřem skupinám a odpolední část přizpůsobenou profesnímu zaměření účastníků DC. V zadání byl kladen důraz na dosažení výstupů pro účastníky DC
klíčové zaměstnance, ale také pro zadavatele Personální útvar, odbor vzdělávání. I z tohoto důvodu byla organizace DC následující. První týden se od pondělí do čtvrtka konaly skupinové DC. Výsledky byly průběžně vyhodnocovány tak, aby byly připraveny podklady pro v dalším týdnu realizované individuální hodinové rozhovory mezi hodnotiteli a účastníky. Ty probíhaly opět od pondělí do čtvrtka. Na těchto rozhovorech byla účastníkům DC podána zpětná vazba na jejich výkony v průběhu DC a diskutovány oblasti jejich zájmů a potřeb dalšího rozvoje. Na DC se kromě 2 externích hodnotitelů účastnil i jeden interní hodnotitel, který byl následně přítomen i zpětnovazebním rozhovorům.
Ve třetím týdnu obdrželi všichni účastníci DC písemné zhodnocení jednotlivých sledovaných charakteristik, a to jak individuální, tak v porovnání s ostatními účastníky DC. Toto hodnocení bylo doplněno ještě výstupy hodnotitelů ze zpětnovazebního rozhovoru. Čtvrtý týden se scházeli po jednom klíčoví zaměstnanci s manažerem projektu a externím hodnotitelem na vypracování Plánu vzdělávání a rozvoje pro následující tři roky. Pro všechny klíčové zaměstnance byly plány zpracovány a dokončeny do 6 týdnů od realizace první skupiny DC.

Víte že ...

Je pět základních činitelů změn postojů. Tedy postoj pravděpodobně změníte když: 1. se dostanete pod vliv jiného prostředí (děti doma a ve škole), 2. prožijete traumatizující situaci (ztráta blízké osoby, autonehoda apod.), 3. získáte protikladné osobní zkušenosti (opakované neúspěchy v partnerských vztazích), 4. postupně dozrává vaše osobnost (nové a uspořádané zkušenosti) a 5. budete-li vystaveni vlivu masmédií (reklama, náboženská agitace).

Víte že ...

V tělesné stavbě člověka můžeme vidět aktuální průsečík vzájemného působení genetického základu a prožívání „tělesného scénáře“. Tělesný scénář sestává ze všech povolení a zákazů, které se týkají používání vlastního těla (užívání, nepoužívání, zneužívání).

Víte že ...

Intuice je subjektivní poznávací proces a rozlišujeme tři hlavní druhy intuice. První je dětská intuice = schopnost dívat se na svět zkoumavě očima nepředpojatého dítěte. Druhá je intuice expertů = dětská intuice dále rozvinutá pomocí integrace odborných znalostí a zkušeností. Třetí je intuice vázaná na scénář = následek dětských rozhodnutí k přežití, zkušenost bolesti, strachu a studu svazuje člověka v jeho úsilí vyhnout se opakování traumatických zkušeností.

Víte že ...

Máme mozek proto, abychom zůstali naživu. Pokud mozkové buňky nepoužíváme, dáváme jim tím najevo, že je ke svému přežití nepotřebujeme. Nepoužívané buňky zkrátí své dendritické „prsty“ a v tom okamžiku se odříznou od ostatních a nejsou nadále využitelné.

Víte že ...

Úspěch lze všeobecně definovat jako „pozitivní výsledek vlastních snah“. Úspěch v profesním životě stojí na šesti pilířích. V první řadě musíte splnit ekonomické cíle. Druhým předpokladem jsou osobní špičkové výkony. Třetím předpokladem je účinnost úspěchu (poměr nákladů vůči výnosům). Čtvrtým faktorem je trvalost úspěchu. Pátým pilířem je míra osobní svobody jednání. Šestým je vlastní nálada (co si myslíte a co cítíte).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky