Lektorské dovednosti - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Lektorské dovednosti

Vzdělávání

Učení se patří mezi přirozené činnosti každého člověka, stejně tak jako dýchání nebo spánek. Je-li učení institucionalizováno, pak dostává často zvláštní tvar a odlišuje se od přirozeného učení jako den a noc. Dobrý lektor (učitel, školitel, kouč atd.) klade důraz na přirozené způsoby a metody učení, které nepřizpůsobují člověka formě a prostředí, ale naopak formu a prostředí přizpůsobují člověku.

Firemní know-how je obrovskou devizou a doslova „rodinným stříbrem“ každé společnosti. Rozumně řízené a spravované firmy si hýčkají své klíčové zaměstnance, reprezentanty svých hodnot a know-how, avšak je ještě další krok, který je třeba udělat, aby jejich schopnosti byly široce sdíleny a kultivovány. Je třeba předávat je dalším lidem, učit je porozumět a pochopit, zdokonalovat a rozvíjet svou odbornou kvalifikaci stejně jako způsoby a styly jednání v konkrétních situacích života firmy. Proto je významnou konkurenční výhodou schopnost vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance. Ti, kteří mají vrozený talent pro učení druhých, s tím nebudou mít problémy, ale je řada lidí, kteří se cítí nejistě, mají-li předstoupit před skupinu kolegů a naučit je to, co sami znají a používají. Pro profesionální firemní trenéry, kouče a lektory stejně tak jako pro odborníky a zkušené pracovníky, kteří mají co říci svým kolegům, jsou tu témata Lektorských dovedností.

Témata kurzů bloku Lektorské dovednosti a koučování

 • Komunikační dovednosti lektora jak vést výukové monologické a dialogické metody a heuristické rozhovory a diskuse

 • Rétorika v práci lektora jak pracovat s hlasovým projevem a nonverbálními způsoby ovlivňování

 • Příprava a hodnocení vzdělávací akce (kurzu, semináře, školení, workshopu) jak naplánovat, připravit a vyhodnotit vzdělávací a rozvojové akce

 • Tvorba podkladových, pracovních a prezentačních materiálů jak napsat, stylizovat a graficky upravit studijní a podkladové materiály pro kurzy a školení

 • Realizace a vyhodnocování vzdělávacích akcí jak strukturovat akci, zahájit ji, gradovat a zakončovat, jak ji vyhodnotit a využít získané zkušenosti k optimalizaci zpracování daného tématu

 • Využívání pomůcek a techniky při vzdělávacích akcích jak pracovat s pomůckami a technikou, jak připravit podklady a vše, co bude lektor potřebovat v průběhu kurzu

 • Pedagogické a didaktické minimum pro lektory jaké jsou pedagogické principy, co řeší a čím se zabývá andragogika, jaké jsou didaktické styly a postupy vhodné pro kurzy a školení

 • Metodika vzdělávací akce (formy a styly vedení) jak si připravit repertoár metod používaných na kurzu, na co je která metoda vhodná a jak ji zorganizovat a provést

 • Psychologické minimum pro lektory jak využít psychologii učení k motivaci a koncentraci účastníků kurzů, jak pracovat s jednoltivci s přihlédnutím k jejich jedinečnosti a jak se skupinou při různých aktivitách

 • Škola koučování (základní, střední a vysoká) jak ve více úrovních připravovat budoucí kouče na jejich práci se svými svěřenci

 • Základy andragogiky pro lektory jak respektovat a využívat andragogické poznatky o vzdělávání dospělých do stavby a vedení kurzů

 • Všeobecný rozhled a základy evropské kultury a vzdělanosti jak se orientovat ve všeobecném přehledu, jak doplnit mezery v základním všeobecném vzdělání a jak tyto informace využívat na kurzech a pracovat s nimi ve prospěch účastníků kurzů

 • Podpora důvěryhodnosti a respektování lektora jak a čím posilovat přirozenou autoritu lektora, navazovat kooperativní vztahy s účastníky a nastavit a udržovat pozitivní a konstruktivní atmosféru na kurzu

 • Trénink didaktických metod jak zvýšit atraktivitu a efektivitu vzdělávacích akcí

 • Trénink rétoriky pro lektory jak si sestavit projev, pracovat s hlasem, využívat neverbální ovlivňování a jak si svým vstupováním získat účastníky vzdělávací akce

 • Vztahové konstelace v koučinku jak prostřednictvím technik gestalt terapie podpořit uvědomění si souvislostí v pracovních vztazích a možnosti ovlivnit jejich četnost, průběh a kvalitu

 • Vizualizace informací jak pracovat s obrázky, grafy, symboly, videem, modely a pomůckami při prezentacích a výukových aktivitách vzdělávacích akcí

 • Modelové situace a simulace jak projektovat, připravit a realizovat modelové situace a simulace, jak je uvádět, organizovat a vyhodnocovat a jak do nich vtáhnout účastníky akcí

a další ...


Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit.

Konfucius
(filosof a politik, asi 551 - 479 př.n.l.)

Víte že ...

Britský tým v roce 1998 prokázal, že chcete-li účinně předat informaci, kterou očekáváte, že budou vaši posluchači nejen slyšet, ale také s ní pracovat a využívat ji, potřebujete na to ve skupině čtyř a více lidí minimálně 12 minut, ve kterých ji musíte zopakovat alespoň třikrát.

Víte že ...

Podle průzkumu Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum je vzdělávání dospělých a rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve více než dvou třetinách firem deklarováno jako jedna z pěti nejvyšších priorit, ale zdroje uvolněné k jejímu naplnění jsou u stejného počtu firem v prioritách na 30 a horším místě.

Víte že ...

Vaše paměť má schopnost udržet si stopu na vše, co jste zažili od cca 7 měsíce prenatálního vývoje. Potíž je akorát v tom, mít natolik efektivní systém nacházení svých vzpomínek v paměti a rozvinutou schopnost jejich využití pro poučení se tak, abychom si dokázali vybavit a využít více než 2 až 3 procenta z nich.

Víte že ...

Již ve starověkém Řecku se vyučovala rétorika, která se skládala z pěti základních oblastí a to: 1. Výběr toho, co budu říkat, 2. Uspořádání toho, kdy co budu říkat, 3. Nalezení vhodné formy, jak to budu říkat, 4. Zapamatování si připravené řeči, 5. Přednesení toho, co jsem si připravil.

Víte že ...

Dnes se používá při koučování ve firmách nejvíce metod a způsobů, které mají svůj původ v armádě a sportu, kdy bylo třeba vycvičit vojáka, aby přesně a rychle zvládl vykonávat rozkazy, nebo pomoci sportovci jednak zvládnout techniku jeho disciplíny a také rozvíjet jeho mentální schopnosti.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky