Koučování - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Koučování

Poradenství

Supervizní koučování je spoluprací kouče a jeho klienta přímo v praxi, „v terénu“, při zvládání konkrétních pracovních situací. Diagnostická část probíhá přímo sledováním (někdy i záznamem) výkonu klienta koučem v reálné situaci. Po jejím ukončení následuje koučovací rozhovor zaměřený na analýzu právě podaného výkonu a formulování cílů a úkolů pro další rozvoj kompetencí klienta.

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor.

George Bernard Shaw
(spisovatel a dramatik, 1856-1950)

Koučování stojí na důvěře mezi koučem a klientem. Supervizní koučování je velmi podobné sportovnímu koučinku. Hráč v soutěži je podporován k podání maximálního výkonu, který ho dovede k vítězství, právě svým koučem. Přesně takto probíhá i supervizní koučování. Role kouče je vytvořit takové podmínky, aby ze sebe klient dostal to nejlepší, co v něm je. Bezprostředně po samotném výkonu je klient veden k tomu, aby sám svůj výkon zhodnotil a navrhl jak se dál zlepšit, na co se zaměří a jaký bude první konkrétní krok jeho rozvoje, kdy a jak se mu bude věnovat.
Jak vidíte, supervizní koučování je pro ty, kteří jsou připraveni na sobě pracovat a přistupují k celému procesu seberozvoje a zvyšování své výkonnosti aktivně. Proto je v řadě případů užitečné nejprve začít spolupráci mezi koučem a klientem jinou metodou, ve které se naváže vztah a vzájemná důvěra, na které je následně možné stavět supervizní koučování. Například začít nejprve konzultacemi, pokračovat klasickým koučinkem a teprve pak přejít k superviznímu koučování.

Příklady supervizního koučování

  • Obchodní zástupci Jak zvýšit loajalitu klientů zlepšením péče o ně a tím stabilizovat obraty.

  • Prodejci (v kamenných prodejnách) Jak vést prodejní rozhovory tak, aby se zvýšilo procento kupujících vůči příchozím na prodejnu a zvýšila se částka jednoho nákupu.

  • Projektoví manažeři - Jak organizovat členy projektových týmů tak, aby dodržovali požadovanou kvalitu práce a termíny jejího dokončení.

  • Manažeři střední úrovně řízení výrobní firmy Jak řídit operativní úkoly a řešit problémy tak, aby to podporovalo zájem a motivaci pracovníků, vedlo k jejich větší samostatnosti a snížil se počet konfliktů a zlepšila atmosféra na pracovišti.

  • Manažeři vedení společnosti Jak zefektivnit spolupráci managementu, zlepšit vzájemnou komunikaci a prezentovat soudržnost a jednotnost vedení jednak interně do firmy, a jednak ven směrem ke klientům i dodavatelům.

  • Manažeři a vedoucí pracovníci Jak se adaptovat v pozici, do které jsem byl jmenován a jak pracovat s novým týmem.

a další …


Kazuistika - Příběh první

Supervizní koučování obchodního ředitele

Obchodní oddělení velké společnosti. V Česku, Slovensku a Maďarsku více než 150 obchodních zástupců, rozdělených do 11 regionálních celků. Nad 11 Regionálními řediteli obchodu náš klient Obchodní ředitel pro zmiňované země. Většina operativní komunikace se mezi ředitelem a jeho regionálními podřízenými odehrávala telefonicky a mailem. Jednou za čtrnáct dní se sešel tým 11 obchodních ředitelů se svým šéfem na půldenní poradu. Zbytečnou. Nic se nestihlo, nic se nedohodlo, nic se nezapsalo, nebyl výstup. Promrhali 4 hodiny. Promrhali? Vždyť si pokaždé řekli, co se u koho co nového stalo, čím se kdo zabýval, jak co vyřešil a jak předpokládá, že bude vypadat následujících 14 dní. To vše ale byli informace, které bylo možno sdílet jinými způsoby, ne svolávat 11 lidí na centrálu. Bylo potřeba podpořit vzájemnou komunikaci a zaměřit se víc na koncepční záležitosti. Obchodní ředitel, mimochodem úžasný odborník ve svém oboru a velmi charismatický člověk, tušil, že by bylo vhodné něco dělat jinak, nedokázal si ale říci CO a JAK.
Naše spolupráce s Obchodním ředitelem začala rozborem současného stavu a definováním přínosů, které by změněný stav měl přinést. V první fázi byla jeho poptávka jasná - šlo především o konzultace o efektivitě pracovních porad, fázích porady, administraci, rolích účastníků porady a dalších kompetencích. Toto vše ředitele velmi zajímalo a rozhodl se, že začne postupně nově nabyté informace uvádět do praxe. V něčem byl úspěšný, v něčem moc ne. Přišel na řadu koučink. Každou poradu jsme spolu s ním připravovali
byli jsme mu konstruktivně oponentním hlasem, a také jsme ji společně po jejím skončení hodnotili. Úspěšnost porad se výrazně zvýšila. Stále jsme však pracovali se zprostředkovanými informacemi o dění na poradě. Pak došlo i ke třetí fázi naší přímé účasti na poradě v roli pozorovatelů. Tím jsme se dostali jako supervizní kouči k přímému sledování výkonu a mohli nabídnout takové intervence do celého procesu, které vedli, po čtyřech supervizních koučincích, k radikálním změnám ve struktuře, stylu vedení a formách práce na poradách a velmi progresivnímu zlepšení.

Kazuistika - Příběh druhý

Supervizní koučování telefonních operátorů

Telemarketingová firma s 65 pracovníky na pozicích telefonních operátorů. Firemní systém náslechů, hodnocení a koučování operátorů fungoval dva roky, ale s menšími úspěchy, než vedení společnosti očekávalo. Procesní audit neobjevil žádné zásadní nedostatky. V pilotním projektu supervizního koučování jsme začali pracovat se 6 operátory, dvěma s velmi dobrými, dvěma s průměrnými a dvěma se slabými výsledky. Pilotní fáze trvala 1 měsíc a s každým z vybraných operátorů jsme pracovali ve třech hodinových blocích. Každý blok měl první část zaměřenou na přípravu rozhovorů k probíhající kampani, druhou na samotné vedení rozhovorů s klienty a třetí na vyhodnocení a nastavení případných korekcí. Výsledky byly po měsíci neuvěřitelné. Silně motivovaní operátoři s nejvyšší výkonností byli oba s převahou nejúspěšnějšími operátory měsíce a to ve všech klíčových sledovaných ukazatelích. Ze dvou nejslabších se jeden posunul do lepšího průměru a druhý do první desítky. Oba průměrní byli v první desítce také.
Po půlroční práci se ukazatele call centra řádově zlepšily. V čem byl rozdíl mezi interním koučováním a supervizním koučováním. V detailu
interní kouči pod návalem práce stihli analyzovat s každým operátorem za měsíc maximálně jeden rozhovor, který byl zaznamenán často před třemi a více dny před koučinkem. Supervizní kouči během hodiny rozebrali 5 až 8 hovorů, které právě proběhly a operátoři je měli v čerstvé paměti. V druhém a třetím koučovacím bloku navíc supervizní kouč neverbálně a pomocí Výkonových karet (karty s hesly, která dodají potřebnou informaci) koučoval operátora přímo při vedení rozhovoru s klientem. Firma v půlroce trvání projektu přešla na formu supervizního koučování interními kouči, které jsme naučili tuto metodu používat.

Víte že ...

Řešíte-li nějakou úlohu, zapojujete prefrontální kůru mozku (část za čelem) a když vaše pracovní aktivita vyžaduje zapamatování si slov a čísel, lze zaznamenat aktivitu v levé hemisféře, zatímco pravou hemisféru aktivují prostorové vztahy, obrázky, modely a mapy.

Víte že ...

Existují dva hlavní způsoby, jak si dlouhodobě zapamatovat určitou informaci první je časté opakování si dané informace, druhým je spojení si nové informace se starými, tedy těmi, které jste si již do dlouhodobé paměti uložili.

Víte že ...

Jsme všichni stejní v mimickém vyjádření sedmi základních emocí. Tipnete si, které to jsou? Radost, smutek, opovržení, strach, znechucení, překvapení a hněv.

Víte že ...

Je zcela zbytečné učit někoho, kdo nemá motivaci se učit. Ke zjištění, čím určitého člověka motivovat stále dobře poslouží Maslowova pyramida potřeb. Její dvě nejnižší úrovně (obydlí, bezpečí, jídlo, spánek, zdraví atd.) však nemotivují, můžete jimi ale dotyčného vydírat. Člověk totiž udělá téměř cokoli, pokud mu to umožní naplnit dvě nejnižší úrovně.

Víte že ...

Stará arabská moudrost říká: „Kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Vyhni se mu. Kdo neví a ví, že neví, je prostý. Pouč ho. Kdo ví a neví, že ví, spí. Probuď ho. Kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následuj ho.“

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky