Facilitace - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Facilitace

Poradenství

Facilitace dostane příležitost všude tam, kde se lidem nedaří domluvit. Facilitátor je „strážcem“ procesu komunikace a vedení dialogu. Vytváří příležitosti zapojit se a vyjádřit své myšlenky pro ty, kterých se řešená věc týká, či na které budou mít důsledky přijatých rozhodnutí, dohod a cílů své dopady. Facilitátor využívá komunikační strategie, taktiky i techniky, pracuje s dynamikou skupiny, zaměřuje se na funkční procesy a to vše pro naplnění cílů. Snadné ne?

Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.

Hekatón (filosof, 1. st.př.n.l.)

Práce faclitátora může mnoha lidem připadat jako něco, co oni přece umí také. A mají jistě pravdu. Facilitace není žádné tahání králíků z klobouku či karetní triky. To, co facilitátor dělá, není složité, přesto jen málo lidí dokáže vše skloubit do funkčního a smysluplného celku. Jako všechno i dobře vedená facilitace chce trénink a zkušenosti. Role, ve kterých facilitátor vystupuje, jsou velmi rozmanité a je třeba vědět, kdy kterou využít a také ji správně načasovat. Musí být schopen předvídat, motivovat, usměrňovat, tlumit emoce a konflikty, podporovat nápady, dodávat odvahu, vést a řídit, ptát se a upřesňovat a tak dále. V celém průběhu facilitace musí mít na paměti, že je tu především pro ty, se kterými pracuje. Musí zůstat nad věcí, ale nikdy nesmí být nad lidmi. Někdy se pohybuje na tenké hranici mezi podporou druhých lidí a manipulací s nimi. Facilitátor je tu proto, aby pomohl lidem dosáhnout dohody a vyřešit určitou situaci, nebo alespoň navrhnout její řešení. Facilitace bez struktury a dosažení výstupu přestává být facilitací.

Příklady facilitací

  • Pracovníci finančního oddělení Vytvoření plánu čerpání dovolených, studijního volna a vybírání si volna za přesčasové hodiny s ohledem na zajištění náročných úkolů pro určené období.

  • Distribuční oddělení výrobní firmy Nastavení procesů vnitřní kontroly zásilek, administrace distribuce a způsobů archivace podle kategorií.

  • Zákaznické oddělní e-shopu Vytvoření systému správy klienta od prvního nákupu do ukončení spolupráce.

  • Skupiny obchodních reprezentantů Vymezení pravidel pro vytváření klientského portfolia a možností jeho rozšiřování.

  • TOP management obchodní firmy Strategické scénáře rozvoje společnosti na období 1, 2,3 a 5 let.

  • Majitelé potravinářského holdingu Personální politika holdingu v době kritických ohrožení.

a další …

Kazuistika - Příběh první

Facilitace pro úsek vzdělávání stavební společnosti

Stavební společnost, ve které vedení rozhodlo, že změní systém vzdělávání a rozvoje kvalifikace zaměstnanců a pověřilo úsek vzdělávání vytvořením návrhů plánu, jak toho docílit. Zadáno bylo jediné omezení a to objem finančních prostředků na jeden rok. V projektovém týmu se sešlo 14 lidí. Každý z nich měl na starosti určitou oblast (např. bezpečnostní školení, jazykové vzdělávání, studium při zaměstnání atd.). Na prvních schůzkách projektového týmu dospěli členové týmu k poznání, že se pravděpodobně nedohodnou a navrhli vedení, že zpracují 4 různé návrhy ve zmenšeném počtu členů projektového týmu každá skupina jeden. To bylo odmítnuto a doporučeno projektovému týmu, ať využije externí pomoc facilitátory.
V první fázi spolupráce bylo třeba získat důvěru členů projektového týmu. Postoj asi třetiny týmu byl vůči externí pomoci velmi kritický a skeptický. Z toho důvodu jsme první facilitační setkání naplánovali jako 2 půl dny
odpoledne první den a dopoledne druhý den. Využití „faktoru noci“ se ukázalo být velmi užitečné. Podařilo se shromáždit všechny nápady a návrhy všech členů projektového týmu bez jakékoli kritiky či negace. V nich byly následně nalezeny „průnikové body“ (to, na čem bylo možné začít stavět dohodu) a vytvořena prvotní kostra projektu v podobě návrhové matice. Projektový tým pracoval v plném složení 7 facilitačních setkání o různé délce v závislosti na programu. Výstupem bylo předložení dvou variantních řešení, z nichž každé bylo rozpracováno do 3 respektive 4 alternativních plánů. U všech byly formulovány výhody a definovány výstupy, které jaký návrh přinese. Příprava plánu byla hodnocena vedením jako vysoce profesionální a úsek vzdělávání byl požádán, aby připravil pro celou firmu metodiku postupu pro vytváření projektových plánů.

Kazuistika - Příběh druhý

Facilitace pro vedení a SRPŠ střední školy

Vedení školy a SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) se názorově rozcházelo v pohledu na finanční investice, které se škola chystala učinit v následujících dvou letech. Vedení školy nechtělo jít proti názorům rodičů, protože díky jejich iniciativě se podařilo zajistit finance na rozvoj a dovybavení školy. Ani zástupci rodičů neměli zájem jít do konfliktu s vedením školy, které prokázalo svou kompetentnost v uplynulých letech výrazným zlepšením nejen úrovně vzdělávacího procesu, ale i zlepšujícími se podmínkami pro studenty a učitele. Na společném setkání ředitele školy a jeho zástupce s třemi zástupci SRPŠ bylo dohodnuto, že spornou záležitost budou řešit společně a to formou facilitace.
Začátkem práce facilitátora byl výběr reprezentantů obou táborů a představení struktury práce vzniklé pracovní skupiny. V průběhu facilitačních schůzek došlo jen drobným obměnám týmu (z důvodu dlouhodobé nemoci a nízké docházky). V první fázi bylo třeba nastavit stejnou perspektivu pohledu u obou skupin
vedení školy se dívalo cca 5 až 10 let, rodiče maximálně 2 až 3 roky dopředu. V dalším kroku byla zpřesněna vize školy, její poslání a definovány klíčové „pilíře“, na kterých bude dál škola stavět. Mezi nimi byly určeny priority a formulovány podmínky, za kterých případně dojde k přehodnocení priorit. Vytvoření tohoto sdíleného rámce vytvořilo prostor pro lepší zacílení při řešení klíčové otázky facilitace do čeho, kdy a jak investovat. Pro dosažení shody a zpracování oběma stranami schváleného plánu bylo zapotřebí 6 facilitačních schůzek. Tento projekt otevřel nová témata (užší provázání na městskou samosprávu, místní sportovní a zájmové organizace, možnost financování z fondů evropské unie atd.), pro které vznikly nové pracovní skupiny s konkrétním zadáním. Facilitace se stala standardní součástí práce v heterogenních projektových týmech.

Víte že ...

Nejvýznamnějšími výhodami, pokud se nám podaří zůstat v klidu i ve vypjatých a náročných situacích, jsou schopnost pozorného naslouchání, vyšší koncentrace, připravenost řešit problém, rozmyslet si otázky a přemýšlet o odpovědích, snadněji nacházet slova, uchovávat si dobré zdraví a lepší kvalitu spánku.

Víte že ...

Adaptační chování (= jde nejčastěji o podvědomá gesta a mimiku, kterými si pomáháme, chceme-li nabýt klidu) se nejčastěji projevuje hlazením a mnutím si krku, doteky prstů obličeje, pohrávání si s vlasy  či třením tváří nebo rtů zevnitř úst jazykem.

Víte že ...

Za důsledné, přímé a férové lidi bývají považování ti, kteří vytváří sobě i druhým hranice a mantinely chování či výkonů, které následně nejen dodržují a naplňují, ale i druhým jsou schopni okamžitě podat zpětnou vazbu, ať už v podobě pochvaly či kritiky.

Víte že ...

Mnohem pravděpodobněji vám budou lidé naslouchat, budete-li v začátku svých replik krátce rekapitulovat to, co oni sami řekli a v případě, že zcela nesouhlasíte s tvrzením druhého, budete používat slovní spojení „… rekapitulace, a mohlo by to bít i tak, že …“ namísto „… rekapitulace, ale …“ .

Víte že ...

Pokud si dokážete odmítnutí „ne“, „nechci“ či jiné negace nebrat osobně a přijmout je empaticky, pak se vám na minimálně dvojnásobek zvýšila šance, že nakonec odmítnutí druhého překonáte, nebo vám druhý nabídne alternativu místo toho, co odmítá.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky