Mediace - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Mediace

Poradenství

Nejvhodnějším českým slovem bychom pojem mediace mohli vyjádřit jako zprostředkování. K němu dochází prostřednictvím jednání, které vede k dohodě obou, nebo i více zúčastněných stran, dosažené díky prostředníkovi. Tím je na předmětu jednání a jeho výsledcích nezúčastněná třetí strana mediátor. Klíčové je, aby mediátor zůstal nestranný po celou dobu procesu mediace a měl tak důvěru, nebo minimálně respekt, zúčastněných stran. Protože se mediace využívá k urovnání a vyřešení sporů, je výsledkem mediace ve většině případů kompromis.

Kompromis neznamená učinit tolik, co mohu, ale učinit co možná méně, než bych mohl … kompromis není přesná výslednice sil; kompromis není „zlatý střed“, neboť se pohybuje v širokém poli možností.

Karel Čapek
(spisovatel, dramatik a novinář, 1890-1938)

Mediace se dá považovat za jakýsi mezistupeň mezi facilitací a terapií. Obsahuje v sobě širokou škálu přístupů, odborností, teoretických podkladů i praktických nástrojů. Mediátor využívá svých komunikačních dovedností, psychologických a sociologických vědomostí, zkušeností s urovnáváním a řešením konfliktů a to vše v rámci právního rámce dané společnosti. Mediace se hodí všude tam, kde se strany jednání dostávají do patové situace díky svým protichůdným zájmům, cílům či postojům a přesto ví, že „není možné se nedohodnout“ či „cokoli jiného než dohoda je fatálním selháním“.
Že je pro všechny zúčastněné nezřídka mediace pěkným náporem na nervovou soustavu, je nasnadě. Mediátor vstupuje do dění až ve chvíli, kdy zúčastněné strany uznají, že se sami k dohodě dostat nedokážou. Za tu dobu, než k tomuto dospějí, se ale mezi nimi odehraje tolik toho, co je rozděluje a od dohody vzdaluje, že první kroky mediátora jsou chůzí po velmi tenkém ledě. Kromě procesních kroků (sběr informací, vyjádření postojů, porozumění zájmům atd.) se mediátor musí zabývat zklidňováním emocí a jejich eliminací v průběhu jednání. Pomoci od vzteku, zloby, hněvu, lítosti, úzkosti a dalších emocí není vůbec jednoduché. A je třeba dělat to tak, aby daná strana nebyla poškozena mediátorovou intervencí a naopak, aby pokud to lze, se více strany sbližovaly.

Příklady mediací

  • Management společnosti a odboráři Vyjednávání o kolektivní smlouvě.

  • Majitel výrobní firmy a zaměstnanci Dohoda o zachování pracovních míst.

  • Účetní firma Odstranění konfliktů na pracovišti mezi třemi skupinami zaměstnankyň.

  • Logistická firma Eliminace kritického a nespolupracujícího jednání mezi obchodními zástupci a provozními zaměstnanci.

  • Softwarová společnost Dohoda o pravidlech alokace zdrojů mezi produktové řady.

  • Dopravní společnost Řešení pracovně-právních sporů.

a další …

Kazuistika - Příběh první

Mediace pro liniové vedoucí firmy úklidových služeb

Osobní rivalita a opakující se konflikty mezi dvěma skupinami liniových vedoucích provozního úseku společnosti. Spory se začali objevovat po organizačních změnách a sestěhování různých pracovišť do jedné budovy. Nejprve šlo o drobné naschvály, verbální útoky a vzájemné osočování, které bylo vždy řešeno domluvou přímými nadřízenými. Situace ale gradovala až do fyzických útoků. Znesvářené strany dostaly ultimátum ještě jeden incident a bude se všemi aktéry rozvázán pracovní poměr. Současně byl osloven mediátor se zadáním, aby stranám konfliktu pomohl eliminovat jejich útočné aktivity a docílit alespoň minimální úrovně respektu a tolerance, potřebné k funkční spolupráci.
V začátku mediace bylo oběma stranám jasné, že jde o jejich poslední možnost a nikdo ze zúčastněných nechtěl nechat dojít věci tak daleko, aby byli propuštěni. To se ukázalo být velkou výhodou pro mediátora, protože byl-li připomenut tento fakt, vedl k významnému zklidnění projevů nevhodného chování. Ve fázi zjišťování příčin problému se objevily i velmi intimní okolnosti rozbití rodiny jednoho z pánů jeho kolegou, který se následně stal novým partnerem jeho ženy. Tento spor byl následně vyčleněn k řešení jako samostatná situace. Analýza vzniku konfliktu ukázala také na nepřátelství vytvářející a podporující jednání jednoho z nadřízených, který se k aktérům konfliktu choval způsobem „rozděl a panuj“. Mediátor se skupinou pracoval v 6 hodinových mediačních sezeních. Výsledkem bylo nejen zklidnění situace mezi aktéry konfliktu, ale také změna pracovního zařazení jednoho z nich na vlastní žádost. Problémový nadřízený byl přizván na supervizní koučování a následně přeřazen na jiné pracoviště. Výstupem mediace byla písemná dohoda stran o akceptování důsledků, bude-li se konflikt opakovat a bude-li poškozovat zájmy pracoviště, firmy a klientů.

Kazuistika - Příběh druhý

Mediace pro vedoucí týmů architektonické firmy

Architektonická firma používala určitou formu vnitřní soutěže (říkali tomu „burza projektů“) pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti. Mezi dvěma týmy však vznikl opakovaně názorový střet ohledně dodržování pravidel zmíněné vnitřní soutěže. Snaha o urovnání konfliktu lidmi z firmy byla oběma týmy napadána jako zaujatost a stranění druhému. Proto se vedení firmy rozhodlo přizvat externího mediátora.
Tato situace měla svá specifika ve vysoké inteligenci (objektivně doloženo) zúčastněných stran. Schopnost racionálního uvažování, podrobnost analytických rozborů a definování parametrů požadovaného výstupu byly natolik pregnantní (ve smyslu přesný a vyhraněný) a také odlišné, že se dařilo jen velmi obtížně sbližovat stanoviska stran. Požadavek vedení firmy ale byl rychle urovnat konflikt. Mediace probíhaly vždy ob jeden den v hodinových sezeních před začátkem pracovní doby. Pro dosažení dohody jich bylo zapotřebí 12, celý proces trval více než měsíc. Některá sezení absolvovali pouze vedoucí týmů (7 sezení), na některých se sešli členové obou týmů (5 sezení). V průběhu celé mediace byla dodržována struktura 7 fází mediace a z každého sezení byl pořizován audiozáznam a písemný výstup o dosaženém postupu. Toto vše bylo k dispozici vedoucím a členům týmů a vedení společnosti (2 spolumajitelé). Tato mediace byla pro mediátora náročná především svým důrazem na vyjednávací kompetence. Emoce se v jednání téměř nevyskytovaly. Výstupem byla nejen „Dohoda o neútočení“ zúčastněných stran, ale i zpřesnění pravidel vnitřních soutěží a definování podmínek, které je třeba zajistit pro jejich plnou regulérnost. Všechny výstupy vedení firmy přivítalo a k plné spokojenosti své i dalších zaměstnanců odsouhlasilo.

Víte že ...

Náš mozek má asi 100 miliard neuronů (nervových buněk) a každý z nich má až 100 tisíc dendritů (informace přivádějící výběžky) a jeden axon (informace předávající výběžek).

Víte že ...

K rychlému určení si priorit do čeho se pustit dřív stačí pouze tři otázky a to: 1. Co riskuji, když to neudělám?, 2. Co získám, když to udělám?, 3. Je vhodná příležitost udělat to teď?

Víte že ...

Výzkum webových stránek, který provedla Elizabeth Sillenceová z univerzity v Newcastlu, ukazuje, že o důvěryhodnosti webu rozhoduje pro 83% z nás jeho design, a když považujete určitý web za důvěryhodný, pak pro 74% lidí je teprve důležitý jeho obsah.

Víte že ...

Hodnoty ovlivňující naše chování jsou definovány jako objektivní přírodní a společenské jevy hmotné či duchovní povahy, které slouží k uchování a rozvoji základních vztahů mezi člověkem a společností, člověkem a přírodou, k uchování a rozvoji samotného lidského života.

Víte že ...

Zakladatelem výzkumů z oblasti sociální psychologie byl William McDougall, který už v roce 1908 vydal první učebnici sociální psychologie a dnes se tento obor zaměřuje především na vytváření modelů vysvětlujících vztah mezi postoji a chováním.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky