Konzultace - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Konzultace

Poradenství

Konzultace mohou být jak obecné, tak velmi konkrétní. Vždy záleží na nastavení spolupráce mezi konzultantem a klientem. Proto jsou některé konzultace zaměřeny na dodání informací (znalostí, zkušeností) a jiné jsou oponentní, kdy jsou pokládáním otázek konzultanta požadovány relevantní odpovědi od klienta, který díky tomu dochází k novému poznání. Konzultant vystupuje od roli odborníka pro určitý obor, problém nebo úkol až po roli nezúčastněného člověka, jehož nadhled dokáže přinést klientovi neotřelé a inspirativní podněty.

Oč méně budeš dávati rad, o to více budeš oblíben.

Francois de La Rochefoucauld
(politik a spisovatel, 1613-1680)

Podle míry zapojení a odpovědnosti konzultanta za řešení určitého problému či situace klienta, kterou si konzultant s klientem přesně definují hned v počátku spolupráce, je určena i náplň konzultací. Role konzultanta může být poradní, kdy jen poskytne klientovi informace k dané věci, ale také expertní, kdy klient předá konzultantovi plnou odpovědnost a pravomoci pro dosažení definovaných cílů a výstupů. V takovém případě konzultant řeší za klienta zadání. Zajímavostí je, že úroveň dosaženého vzdělání (přesto, že mít vysokoškolské vzdělání v určitém oboru bývá velmi vhodné) není zdaleka směrodatná pro kvalitní a žádanou práci konzultanta. Specializace v určitém oboru může být významnou konkurenční výhodou v řadě poradenských projektů, ale v řadě jiných je za mnohem významnější považována schopnost až renesančního myšlení a práce se souvislostmi mezi obory a odbornostmi.
Podstatné pro práci úspěšného a kvalitního konzultanta je zájem na zájmech klienta. Vždy je klíčovým hlediskem to, co je v zájmu klienta, a ne to, co si konzultant myslí, že by on určitě udělal, být na místě klienta. To není vždy totéž. Dobrý konzultant musí nejen přesně vnímat realitu, ale také přemýšlet o tom, co vlastně vnímá a proč právě takovým způsobem. Pan Terry Pratchett v jedné ze svých knih toto nazývá Prvními a Druhými myšlenkami. Špičkový konzultant k tomu dodá ještě Třetí myšlenky
přemýšlí o tom, jak přemýšlí a je schopen vše, co je v zájmu klienta mu vhodným způsobem zprostředkovat.

Příklady poradenských konzultací

  • Personální manažer Optimalizace náboru a výběru zaměstnanců a efektivní proces adaptace nového zaměstnance.

  • Vedení retenčního útvaru Nastavení systému stabilizace klientely a komunikace návrhů na prodloužení spolupráce.

  • Manažeři obchodních center Definování podmínek nájemních smluv s obchodními partnery.

  • Dispečeři logistické společnosti Systém sledování a správy provozních nákladů na trasu, vozidlo, řidiče a náklad.

  • Zákaznické centrum banky Zavedení prezentace prodejních nabídek do servisních hovorů.

  • Majitelé výrobní firmy Projekt stavby nové výrobní haly a rozšíření provozu.

a další …

Kazuistika - Příběh první

Konzultace pro manažera velkoskladu

Jedna firma byla koupena druhou. Manažerem jednoho z velkoskladů byl jmenován člověk ze společnosti, která si koupí dřívějšího konkurenta, koupila i jeho sklad, včetně zaměstnanců. Ti se na nového šéfa dívali dost podezíravě a mnozí ho brali jako nepřítele, se kterým mají teď spolupracovat. Byl ve složité situaci.
Vzhledem k tomu, že jsme s ním spolupracovali již dříve a znal náš styl práce, oslovil nás s žádostí o konzultace k řešení jeho náročné pracovní situace. Spolupráci jsme rozvrhli vždy do 2 a půl hodinových konzultací jednou za 14 dní v průběhu tří měsíců. V průběhu konzultací jsme řešili jak si postupně budovat důvěru, testovat spolupracovníky, vést manažerské rozhovory, získávat podporu liniových pracovníků a rozvíjet spolupráci s přímými podřízenými. Současně jsme připravili plán podpory centrály pro jeho kroky, které se chystal ve velkoskladu učinit. Každá konzultace se zaměřovala na 4 až 6 témat, aktuálních problémů a situací, které jsme rozebírali, navrhovali řešení či oponovali řešení, se kterými přicházel klient. Situace se postupně zklidňovala.
Po třech měsících jsme snížili četnost konzultací na jednu za měsíc a pokračovali ještě v následujících 10 měsících. Postupně jsme zahájili konzultace i se třemi z pěti přímých podřízených manažera velkoskladu. Po roce a dvou měsících od nástupu nového manažera byl velkosklad hodnocen jako druhý nejlépe řízený sklad ze zemí střední a východní Evropy.

Kazuistika - Příběh druhý

Konzultace pro interní auditory

Společnost poskytující finanční služby. Skupina 7 interních auditorů, kteří mají v náplni práce sledovat, hodnotit a navrhovat optimalizace procesů napříč firmou. Po odchodu do důchodu manažera této skupiny, který měl ve firmě mimořádný odborný kredit, došlo ke zhoršení komunikace mezi oddělením auditu a dalšími organizačními složkami, které vyústilo v sérii konfliktních situací. Byli jsme přizvání jako konzultanti pro oddělení auditu se zadáním vyřešit vzniklou situaci a nastavit fungování auditorů tak, aby se do budoucna předešlo opakování vzniklého stavu a oddělení si zpět získalo pověst, kterou mělo pod vedením bývalého manažera.
V tomto případě jsme pracovali v roli konzultantů na třech úrovních. První úrovní byly skupinové konzultace se všemi pracovníky oddělení auditu, včetně jejich nové manažerky (dříve dlouholeté pracovnice oddělení). Druhou úrovní byly individuální konzultace s jednotlivými pracovníky oddělení. Třetí úrovní, ke které jsme přistoupili po stabilizaci situace uvnitř oddělení a jasného vymezení nového kompetenčního rámce pro všechny jeho pracovníky, byly konzultace pro pracovníky oddělení a zástupce dalších částí společnosti, se kterými auditoři nejčastěji jednali a spolupracovali. Skupinové konzultace měly řadu prvků workshopu. Po dvou a půl měsících práce bylo dosaženo při zadání poradenského projektu definovaných cílů. V následujícím období se podařilo zlepšit výkonové ukazatele oddělení auditu o 8,2% oproti období před odchodem starého manažera. Pracovníci oddělení, při svém pravidelném hodnocení dosažených výsledků, přičítali tento výsledek z velké části poradenským konzultacím.

Víte že ...

Komunikace plní 5 hlavních funkcí, jsou to: 1. Informační funkce (předat, doplnit, rozvinout, … zprávu) 2. Instruktážní funkce (naučit, dát návod, poradit), 3. Vyjednávací funkce (řešit, dospět k dohodě), 4. Zábavní funkce (pobavit, udělat radost, rozptýlit), 5. Přesvědčovací funkce (někoho získat, ovlivnit, zmanipulovat).

Víte že ...

Hypotézy jsou opodstatněné domněnky, které vycházejí z teoretické analýzy problému. Hypotézy mají podobu jednoduchých tvrzení, ve kterých jsou za pomoci jednoznačně definovaných pojmů formulována očekávaná zjištění. Zkráceně hypotézy jsou domněnky vycházející ze „zdravého rozumu“.

Víte že ...

Sociotechnika je praktická disciplína, která na základě vědeckých poznatků vytváří  relevantní systém praktických doporučení k dosažení společenských změn nebo změn v chování jednotlivců nebo skupin.

Víte že ...

V současnosti téměř 40% lidstva píše latinkou. Čínské znaky používá asi 23% lidí planety. Indickým písmem píše 20% a Slovanskou cyrilicí (různé druhy azbuky) asi 8%. Na pátém místě se 7% je písmo na arabském základě.

Víte že ...

V pracovní sféře byl prokázán vztah mezi sebehodnocením a pracovní spokojeností. Jedinec s vysokým sebehodnocením bude pravděpodobně brát náročné pracovní úkoly jako výzvu a příležitost, kdežto jedinec s nízkým sebehodnocením je pravděpodobně bude chápat jako zdroj možného neúspěchu a ohrožení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky