Terapie - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Terapie

Poradenství

Terapie je souborem opatření, která mají zajistit nápravu něčeho nefungujícího, neplnícího svůj účel, pokaženého či jinak zdevastovaného. V poradenském smyslu se terapie zaměřuje především na takové jevy v organizacích, které jsou pro ně omezující, poškozující či jinak škodící a na chování lidí, které poškozuje jak je samé (to je práce pro psychoterapii) tak zájmy a cíle organizačních struktur společností. Terapie v tomto pojetí je praktikována nejčastěji formou rozhovoru.

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.

Hippokrates
(lékař, 460-377 př.n.l.)

Vyznavači jednotlivých terapeutických škol a směrů neradi slyší, když se hovoří o Transteoretické terapii. Jde o využívání toho, co v dané situaci, pro daného klienta může být nejvhodnější použít napříč jednotlivými školami a směry. Přitom není důvod považovat specializaci na určitý terapeutický směr za chybnou nebo dokonce špatnou. Důležité je být připraven a schopen, nedochází-li ke zlepšení či nápravě stavu věcí, změnit „léčbu“. Nejlepší poradenští terapeuti pracují, s trochou nadsázky, jako Dr. House ve stejnojmenném seriálu jsou připraveni všemi prostředky dosáhnout cíle = pomoci pacientovi / klientovi a „uzdravit ho“. Ať je pacientem jedinec, skupina nebo organizace.
Pan William Perry rozčleňuje intelektuální a etický vývoj člověka do čtyř etap. Pro úspěch terapie je důležité pracovat s klientem na jeho úrovni. V první etapě se lidé označují jako Dualisté, kteří svět vnímají v polaritách (dobrý/špatný, správný/chybný, atd.). Ve druhém stadiu mluvíme o Multiplistech, kteří si uvědomují a přijímají fakt, že existuje rozmanitost a nejistota. Třetí stadium je reprezentováno Relativisty. Ti dochází k poznání, že žádná teorie, žádný přístup, směr, filozofie atd. nebude nikdy ta nejsprávnější. Čtvrté stadium tvoří Oddaní, tedy ti, kteří se z relativistického zmatku rozhodli vydat cestou osobní integrity a zvolit si to, čemu věří a za čím si stojí. Transteoretický přístup spočívá především v integrativním duchu, ne ve vymezování hranic mezi jednotlivými terapeutickými systémy. Zabývá se především pochopením změny a práci s ní. Se změnou jako procesem i jejími stadii. Tak chápeme práci poradenského terapeuta
.

Příklady poradenských terapií

  • Supermarket obchodní firmy Zlepšení image společnosti poškozené nekvalitními poskytovanými službami.

  • Výrobní společnost Plán rekultivace okolí sídla společnosti.

  • Manažer potravinářské firmy Získání a obnova motivace a energie.

  • Obchodní tým strojírenské firmy Udržení kladného pohledu na firmu, její produkty, služby a servis a podpora pozitivního působení na klienty.

  • Finanční ředitelka společnosti Využívání vyšší míry lidskosti, empatie a podpory vůči podřízeným v zájmu jejich rozvoje a stability týmu.

  • Pečovatelky domova důchodců Rozvinout proklientský přístup a prohloubit zájem a péči o klienty.

a další …

Kazuistika - Případ první

Terapie pro technologické oddělení

Společnost vyrábějící přesná měřící zařízení. Technologické oddělení firmy, která patří ke špičce svého oboru, změnilo nástupem nového managementu do čela společnosti, styl práce. Většinou technologů byly změny přijímány chladně, nebo dokonce odmítány. Zažitý způsob práce, který přinesl firmě úspěch, považovali za zbytečné měnit. Navíc nový způsob práce považovali za slušně řečeno stupidní. Vzniklou situaci, která hrozila rozpadem oddělení a odchodem vysoce kvalifikovaných a ceněných pracovníků, bylo třeba řešit.
Součástí „projektu nápravy“ byla, kromě řady dalších intervenčních opatření, skupinová terapie pro technology. Pracovali jsme 60 minut týdně po dobu 10 měsíců. Rozebírány a řešeny byly stavy ohrožení, vzniklé změnami ve firmě, stresové situace vytvářené neznalostí prostředí nových manažerů, pocity zneuznání plynoucí z nezájmu o jejich názory, a další problémy. Skupina postupně odhalovala nejen své problémy k firmě, ale i problémy uvnitř oddělení. Rozkrývali zažité postoje a návyky, hodnotili je, a navrhovali případné korekce. Získávali zpět motivaci, aktivitní přístup a angažovanost, která týmu chyběla. Zaměření se na „vnitřního nepřítele“ bylo změněno na porovnávání se s kolegy technology u dvou nejvýznamnějších konkurentů a hledání cest, jak je překonat.
Po 10 měsících byl celý projekt hodnocen jako velmi úspěšný. Zadavatel i pracovníci technologického oddělení hodnotili práci terapeutů jako naprosto profesionální, mimořádně lidskou, perfektně zacílenou a s vynikajícími výsledky.

Kazuistika - Případ druhý

Terapie pro manažera segmentu služeb

Jedna z částí společnosti, zabývající se prodejem a servisem produktů a služeb firmám i fyzickým osobám, byla řízena již 11 roků mužem, který byl velmi ctěn pro to, k jakým výsledkům dovedl svůj útvar a jak vysoké kvality a profesionality služeb se svým týmem dosáhl. V posledním čtvrtletí byl jím samým pozorován úbytek energie a velké problémy s koncentrací a zvládáním i dříve běžných pracovních úkolů a povinností. Na neobvyklý stav, pojmenovaný slovy „něco se s tebou děje“, byl upozorněn i kolegou a přítelem v jedné osobě. Při diagnostickém rozhovoru byl identifikován stav blízký syndromu vyhoření. Ihned začala terapie.
Práce s tímto klientem byla v podstatě standardní psychoterapií, jen s tím rozdílem, že neprobíhala pouze u psychoterapeuta v ordinaci, ale i v prostředí klienta, a to firemním i rodinném. Akutní léčba trvala tři a půl měsíce a následně pokračovala terapie zaměřená na předcházení podobného stavu do budoucna. Klíčové bylo zaměřit se na pracovní návyky a stereotypy. Posléze byla terapie rozšířena i mimo pracovní prostředí. Velkou výhodou bylo, že v celém procesu byli manažerovi oporou dva dlouholetí kolegové (v práci) a manželka s dcerou (v rodině). Po roce a půl bylo nastaveno pouze průběžné sledování a terapie byla ukončena. Podařilo se předejít vážnější situaci, která by s velkou pravděpodobností vedla k větším psychickým problémům. Tohoto klienta je však třeba brát jako velmi „osvíceného“ člověka, který neváhal a při zpozorování příznaků obtíží se ihned obrátil na odbornou pomoc.

Víte že ...

Motivace je síla pozitivní nebo negativní vyvolávající jednání. Chceme-li někoho motivovat, musíme pochopit motivy určující jeho jednání. Každý motiv jednat pramení z určité potřeby a z touhy tuto potřebu uspokojit.

Víte že ...

Kulturní vlivy mohou ovlivnit interpretaci slov a slovních spojení, dokonce i zabarvení hlasu. Kulturní rozdíly vstupují do hry nejen mezi lidmi různých národů, ale i mezi příslušníky různých společenských tříd a mezi obyvateli různých regionů jednoho státu. Chceme-li efektivně komunikovat, musíme si jich být vědomi a brát na ně ohled.

Víte že ...

Je možné podporovat a rozvíjet kreativitu v člověku tím, že se mu bude dostávat uznání a ocenění, že může pracovat svobodně  a na tom, co ho bytostně zajímá, že má možnost stýkat se s kolegy, kteří přinášejí do jeho práce nové stimuly, že jsou mu nabízeny zajímavé a podněcující projekty a že si může bez ohrožení dovolit udělat chybu.

Víte že ...

Aby byla kritika úspěšná a vedla k nápravě, měl by ten, kdo kritizuje zjistit skutečné důvody selhání, zaměřit se na nedbalost a nezodpovědnost, jasně dopředu stanovit očekávání, vytýkat adresně, konkrétně a věcně (žádné osobní útoky a výpady), sdělovat kritiku mezi čtyřma očima a dát kritice odpovídající formu (neponižovat, nezesměšňovat atd.)

Víte že ...

Člověk funguje v závislosti na okolnostech ve dvou základních módech. První se označuje jako „horký“, někdy také „akční“. Tento systém nám pomáhá přežít v případě, narazíme-li na nebezpečí. V takových chvílích nás ovládá malá část mozku zvaná amygdala. Druhý je „chladný“, neboli „znalostní“ systém. Ten nám slouží v časech klidu a bezpečí. Sídlí v čelním laloku mozku a je pomalý a uvážlivý.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky